Ідеї на папері, інновації в дії.

Українські вчені: мапа кар'єрних можливостей

19.04.2024

Звання та ступені в науковій сфері в Україні — це ключові елементи кар'єрного розвитку для багатьох дослідників. Вони відображають не лише рівень наукової кваліфікації, але і ступінь визнання у світі науки. 

В українській системі є свої особливості та нюанси, які важливо зрозуміти для тих, хто прагне розвиватися в науковій галузі. У цій статті ми розглянемо різноманітні наукові ступені та вчені звання, які існують в Україні, їх значення та важливість для кар'єрного зростання українських дослідників. Розглянемо кожен з них докладніше та висвітлимо перспективи, які вони відкривають для науковців в Україні та за її межами.


Українська система наукових ступенів і вчених звань спирається на відповідні освітні та наукові програми на різних рівнях вищої освіти:

 1. початковий рівень (короткий цикл) -  створений для тих, хто прагне швидко здобути базові знання та навички у конкретній галузі. Цей рівень включає в себе професійно-технічну освіту та підготовку кваліфікованих робітників у різних сферах.
 2. перший (бакалаврський) рівень - це перша ступінь в університетській освіті після повної середньої загальної освіти. Студенти отримують загальні та спеціалізовані знання у своїй галузі та здійснюють підготовку до подальшої наукової або професійної кар'єри.
 3. другий (магістерський) рівень - передбачає більш глибоке вивчення обраної спеціальності та включає в себе наукові дослідження та практичну підготовку. Випускники магістратури мають широкі можливості для подальшої кар'єри в академічній галузі або на ринку праці.
 4. третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень - включає аспірантуру та докторантуру. Це ступінь для тих, хто бажає займатися науковою роботою та розвивати нові знання у своїй галузі.
 5. науковий рівень - охоплює підготовку кандидатів наук та докторів наук. Цей рівень передбачає проведення власних досліджень, написання та захист дисертацій перед спеціалізованими вченими радами.

Ці різні рівні утворюють систему освіти та науки, яка створює базу для розвитку та розширення наукових знань українських студентів та вчених. Також, вони регулюються Національною рамкою кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів), яка призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

Як отримати науковий ступінь в Україні

Науковий ступінь - це високий академічний титул, що підтверджує високий рівень наукової кваліфікації та досягнень у певній науковій галузі. 

Україна, подібно до багатьох інших країн, має свою систему наукових ступенів, таких як кандидат наук і доктор наук.

Основними науковими ступенями в Україні є:

 • Кандидат наук: Це перший науковий ступінь після магістра. Для отримання цього ступеня необхідно успішно пройти аспірантуру та захистити дисертацію на тему оригінальних досліджень, що вносить внесок у вибрану галузь науки.
 • Доктор наук: Це найвищий науковий ступінь в Україні. Його отримання вимагає проведення серйозних та глибоких досліджень у певній науковій галузі та написання дисертації, яка містить значні наукові відкриття та інновації.

Вимоги до присвоєння наукового ступеня в Україні

Отримання наукового ступеня в Україні передбачає виконання декількох вимог:

 1. Освітній рівень: Зазвичай для отримання наукового ступеня потрібно мати вищу освіту. Для кандидата наук це, як правило, магістерський ступінь, а для доктора наук — кандидатський.

 2. Наукова діяльність: Кандидат має мати значний науковий доробок, включаючи публікації в наукових журналах, участь у конференціях, викладання та дослідницьку роботу.

 3. Дисертація: Аспірант або докторант повинні написати дисертацію — це наукова робота, яка містить оригінальні дослідження в певній галузі знань.

 4. Захист дисертації: Після написання дисертації або виконання наукового дослідження кандидат або аспірант має пройти її захист перед спеціалізованою вченою радою.

 5. Відповідність вимогам законодавства: Кандидат має відповідати вимогам законодавства та регулятивних актів, що стосуються отримання наукового ступеня.

ПЕРЕКЛАД НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Доктор (кандидат) біологічних наук                                      Doctor (Candidate) of Biological Sciences
Доктор (кандидат) військових наук                                        Doctor (Candidate) of Military Sciences
Доктор (кандидат) географічних наук                                   Doctor (Candidate) of Geographic Sciences
Доктор (кандидат) геологічних наук                                      Doctor (Candidate) of Geological Sciences
Доктор (кандидат) економічних наук                                    Doctor (Candidate) of Economic Sciences
Доктор (кандидат) історичних наук                                       Doctor (Candidate) of Historical Sciences
Доктор (кандидат) культурології                                            Doctor (Candidate) of Culturology
Доктор (кандидат) медичних наук                                         Doctor (Candidate) of Medical Sciences
Доктор (кандидат) мистецтвознавства                                  Doctor (Candidate) of Art Criticism
Доктор (кандидат) педагогічних наук                                   Doctor (Candidate) of Pedagogic Sciences
Доктор (кандидат) політичних наук                                      Doctor (Candidate) of Political Sciences
Доктор (кандидат) психологічних наук                                Doctor (Candidate) of Psychological Sciences
Доктор (кандидат) сільськогосподарських наук                 Doctor (Candidate) of Agricultural Sciences
Доктор (кандидат) соціологічних наук                                  Doctor (Candidate) of Sociological Sciences
Доктор (кандидат) технічних наук                                          Doctor (Candidate) of Technical Sciences
Доктор (кандидат) фармацевтичних наук                            Doctor (Candidate) of Pharmaceutical Sciences
Доктор (кандидат) філологічних наук                                   Doctor (Candidate) of Philological Sciences
Доктор (кандидат) філософських наук                                  Doctor (Candidate) of Philosophical Sciences
Доктор (кандидат) хімічних наук                                            Doctor (Candidate) of Chemical Sciences
Доктор (кандидат) юридичних наук                                      Doctor (Candidate) of Juridical Sciences
Доктор (кандидат) фізико-математичних наук                  Doctor (Candidate) of Physical and
                                                                                                                                                 Mathematical Sciences
Доктор (кандидат) наук з фізичного                                      Doctor (Candidate) of Science of Physical
виховання і спорту                                                                                                           Education and Sport                                                                                                                                             

При перекладі наукового ступеня кандидата наук рекомендується наприкінці у дужках вказувати як аналог скорочення Ph. D.
Наприклад, для кандидата технічних наук:
Candidate of Engineering Sciences (Ph. D.)

Як отримати вчене звання в Україні

Вчене звання - це офіційне визнання наукових досягнень та професійної компетентності особи в певній науковій галузі. Україна має свою систему вчених звань, яка включає такі титули, як доцент, професор, старший науковий співробітник. Отримання вченого звання вимагає від кандидата демонстрації високих досягнень у науковій діяльності, викладанні та інших аспектах професійної діяльності.

Основні вчені звання:

 • Старший науковий співробітник: вчене звання "Старший науковий співробітник" присвоюється висококваліфікованим фахівцям, які зробили великий науковий внесок у вибрану галузь, мають публікації наукових статей, участь у наукових проектах, інноваційну та дослідницьку діяльність.
 • Доцент: вчене звання "Доцент" присвоюється викладачам вищих навчальних закладів або науковим співробітникам, які активно викладають та займаються науковою роботою. Для отримання цього звання необхідно мати наукові публікації та успішно вести наукові дослідження.
 • Професор: вчене звання "Професор" присвоюється докторам наук або особам з великим науковим внеском у вибрану галузь знань. Професори мають високий рівень наукової активності, публікації у виданнях з високим імпакт-фактором, участь у міжнародних дослідницьких проектах тощо.

Вимоги до присвоєння вченого звання в Україні

Вимоги для здобуття вчених звань в Україні можуть змінюватися в залежності від конкретного звання та установи, що присуджує ці звання. Однак, загалом, основні вимоги можуть включати:

 1. Наукові досягнення: Кандидат повинен мати значний науковий доробок, який включає публікації у наукових журналах, участь у наукових конференціях, участь у наукових проектах тощо.

 2. Педагогічний досвід: Для отримання вищого вченого звання, такого як доцент або професор, може знадобитися деякий педагогічний досвід, який підтверджується викладацькою роботою та отриманням позитивних відгуків від студентів та колег.

 3. Науково-дослідна діяльність: Кандидат має вести активну науково-дослідницьку роботу, яка може включати участь у наукових проектах, проведення досліджень, отримання наукових грантів тощо.

 4. Захист дисертації: Для деяких вчених звань, таких як кандидат наук, потрібно успішно захистити дисертацію перед спеціалізованою вченою радою.

 5. Відповідність вимогам законодавства: Кандидат повинен відповідати вимогам законодавства, які стосуються процедури присвоєння вчених звань.

ПЕРЕКЛАД ВЧЕНИХ ЗВАНЬ, ПОСАД І НАЗВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДЛІВ

Магістрант                                                                 Master Student
Аспірант                                                                     Postgraduate Student
Декан                                                                          Dean of...
Докторант                                                                 Doctoral Candidate
Доцент (посада)                                                       Associate Professor
Доцент кафедри (конкретної)                             Associate Professor at the Department of
Доцент (звання)                                                      Docent
Завідувач кафедри (посада)                                Department Chair
Завідувач кафедри (конкретної)                        Head of the Department of...
Завідувач відділу (конкретного)                        Head of the Division of...
Молодший науковий співробітник                  Research Assistant
Науковий співробітник                                       Research Officer
Старший науковий співробітник                     Senior Research Officer
Провідний науковий співробітник                  Leading Researcher
Викладач кафедри                                               Lecturer at the Department of
Професор (звання)                                               Full Professor
Професор кафедри (конкретної)                      Professor at the Department of
Здобувач кафедри                                                Applicant at the Department of
Старший викладач                                               Senior Lecturer 

В нашій статті ми розглянули дві важливі складові академічного світу в Україні: наукові ступені та вчені звання. Ми проаналізували, що наукові ступені, такі як кандидат наук та доктор наук, відображають рівень наукової кваліфікації та досягнень у науковій діяльності, тоді як вчені звання, такі як доцент чи професор, свідчать про високий рівень професійної компетентності та педагогічного досвіду.

Ми також розглянули вимоги та процедури отримання цих наукових ступенів і вчених звань в Україні. Отримання цих відзнак вимагає значних зусиль та досвіду у науковій та педагогічній діяльності, а також відповідності вимогам законодавства та нормативних актів.

Загалом, наукові ступені та вчені звання в Україні є важливими складовими наукового та освітнього середовища, які відображаються на високому рівні наукових досягнень та визнанні як у національному, так і у міжнародному масштабі. Ці відзнаки сприяють розвитку науки та освіти в Україні, зміцнюють їх авторитет та стимулюють подальший науковий та професійний розвиток вчених та викладачів.

З повагою, команда АкадемПростір!

Замовте наші послуги

Будь ласка, заповніть деталі форми і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.

Останні статті в блозі

У світі наукових досліджень та академічних публікацій одним з ключових показників успішності є індекс Гірша (h-індекс). Цей індекс став своєрідним барометром наукового впливу, дозволяючи оцінити не тільки кількість, але і якість робіт дослідника. Для багатьох науковців індекс Гірша є не просто цифрою – він визначає їхній статус у науковому...

Захоплююча, але і відповідальна подорож в майбутнє розпочинається саме з навчання. І одним із найважливіших виборів є вибір навчального закладу, де Ви будете отримувати знання. Адже, у світі великої конкуренції та швидкого розвитку, правильний вибір університету може стати першим кроком до успіху або перешкодою на шляху до нього.

У наш час штучний інтелект (ШІ) стає все більш інтегральною частиною нашого повсякденного життя, а його застосування знаходить відображення в найрізноманітніших сферах. Від автоматизації процесів виробництва до розробки нових методів діагностики в медицині, ШІ змінює обличчя багатьох галузей. Проте, однією з областей, де ШІ може мати особливо...

Звання та ступені в науковій сфері в Україні — це ключові елементи кар'єрного розвитку для багатьох дослідників. Вони відображають не лише рівень наукової кваліфікації, але і ступінь визнання у світі науки.